الهی امیررضا, صیادی فواد, و کریمی زاده اردکانی محمد. 2022. “بررسی اثربخشی 8 هفته تمرینات اصلاحی بر نمرات آزمون عملکردی تارارا در مردان غیر ورزشکار مبتلا به ناهنجاری لوردوز افزایش یافته کمری”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 10 (1):72-60. https://doi.org/10.22037/iipm.v10i1.36050.