رمضانی فرزانه, ساکی فرزانه, و سهرابی طاهره. 2022. “تأثیر مداخلات تمرینی بر والگوس داینامیک زانو: مطالعه مروری نظام مند: تمرینات ورزشی و والگوس داینامیک زانو”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 10 (1):59-48. https://doi.org/10.22037/iipm.v10i1.35973.