حیدری نیا محمد, گودرزی بیژن, و میر معزی مسعود. 2022. “بازگشت به حالت اولیه از طریق غوطه وری در آب سرد بر برخی شاخص های آسیب عضلانی تکواندوکاران”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 10 (1):35-25. https://doi.org/10.22037/iipm.v10i1.35680.