نفر آیه, مینونژاد هومن, علیزاده محمد حسین, منصوری محمدهانی, و صمدی هادی. 2022. “همه گیرشناسی آسیب های ورزشی بازیکنان تنیس مرد نخبه ایران: مطالعه گذشته نگر”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 9 (4):303-295. https://doi.org/10.22037/iipm.v9i4.35517.