همتی نیلوفر, و احمدی علیرضا. 2021. “نقش حیاتی پزشکان اورژانس در کاهش آسیب کلیوی حاد ناشی از تروما”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 9 (2):91-90. https://doi.org/10.22037/iipm.v9i2.34784.