محسنی ابوالفضل, سماواتیان حسین, نوری ابوالقاسم, و مقیمی مهدی. 2021. “آسيب شناسي خطاي انساني و تعيين نقش سبک هاي تصميم گيري و حجم بار ذهني کارکنان”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 9 (2):111-2. https://doi.org/10.22037/iipm.v9i2.32098.