مظهری عباسی فائزه, و طباطبائی حمید. 2021. “تاثير 8 هفته تمرينات تراباند بر درد، دامنه حرکتي و عملکرد پرستاران مبتلا به سندروم درد کشککي- راني”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 9 (1):34-27. https://doi.org/10.22037/meipm.v9i1.31659.