تاج بخش مریم, امامی حبیب, ورهرام محمد, بهرام بیگی فاطمه, و قازانچایی الهام. 2021. “خودکارآمدي پرستاران در مقابله با حوادث و بلايا در بيمارستان دکتر مسيح دانشوري شهر تهران، سال 1398”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 8 (3):198-91. https://doi.org/10.22037/meipm.v8i3.31538.