اویسی سمانه, فدای وطن رضا, قنبری بروجنی مسعود, و حاتم آبادی حمیدرضا. 2021. “بررسي شيوع سوء رفتار و غفلت از سالمندان در جامعه منتخب از سالمندان در ايران”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 8 (4):265-60. https://doi.org/10.22037/meipm.v8i4.31469.