سهرابی زاده ساناز, و بهرام‌زاده امیرحسین. 2020. “تحليل مکاني خشک سالي و پديده مهاجرت در جوامع روستايي ايران در سال هاي 1390 و 1395”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 8 (3):190-84. https://doi.org/10.22037/meipm.v8i3.31309.