سرخیل حمید, دهداری فاطمه, عظیمی یوسف, و طلائیان عراقی محمد. 2020. “شناسايي مخاطرات فرآيندي در برج عريان سازي گرم پروژه هاي رايج شيرين سازي نفت خام به روش مطالعه مخاطرات و راهبري عمليات”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 8 (3):183-72. https://doi.org/10.22037/meipm.v8i3.31126.