میرحکیمی سید علیرضا, امینی حسینی کامبد, منصوری بابک, و ایزدخواه یاسمین استوار. 2021. “ارائه الگوي برنامه ريزي و انتخاب مکان هاي مناسب براي اسکان اضطراري در شرايط بحران: مطالعه موردي تهرانپارس”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 8 (4):259-47. https://doi.org/10.22037/meipm.v8i4.31068.