حقي نادر, ناطقي نيا سعيده, حاجي اسماعيلي محمدرضا, علي بابايي احمد, و ابراهيمي سيدعلي. 2020. “ارزيابي کارايي شش ماهه طرح مديريت آماده سازي باليني و جسماني بيماران الکتيو قبل از بستري در يک مرکز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي سال 96-97”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 7 (4):240-34. https://doi.org/10.22037/meipm.v7i4.31032.