بهمنی رحمان, پویا کیان مصطفی, خداکریم سهیلا, بیدل حمیده, صالحی سهل آبادی علی, و جعفری محمد جواد. 2021. “ارزيابي ريسک و تحليل پيامد حريق و انفجار در يک مخزن وينيل کلرايد با استفاده از نرم افزار PHAST”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 8 (4):218-8. https://doi.org/10.22037/meipm.v8i4.30783.