باتوانی محمدرضا, غفرانی محسن, مطیعی الهام السادات, و باتوانی فاطمه. 2020. “مقايسه پارامترهاي سيستم ايمني در کاراته کاران نخبه و آماتور با غير ورزشکاران”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 8 (2):118-9. https://doi.org/10.22037/meipm.v8i2.30619.