فلاح مدواري روح اله, فرهنگ دهقان سميه, بيدل حميده, لعل فریدون, حلوانی غلامحسین, موسوی کردمیری حجت, و عباسی بلوچخانه فائزه. 2020. “بررسي ارتباط بين آزردگي صوتي و فرسودگي شغلي درکارکنان در معرض آلودگي صوتي: مطالعه موردي صنعت سراميک سازي”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 7 (3):158-51. https://doi.org/10.22037/meipm.v7i3.30617.