ابوطالبي‌اصفهاني محسن, رحيمي اميرمسعود, و سعيدي سهيلا. 2020. “شناسايي و اولويت‌بندي عوامل مؤثر در تصادفات جرحي تقاطع‌هاي چهارشاخه چراغ‌دار (مطالعه موردي: شهر اصفهان)”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 7 (2):122-6. https://doi.org/10.22037/meipm.v7i2.30060.