باباپور علی, حيدري گرجي محمدعلي, موسوي نسب نورالدين, و جنتی یدالله. 2020. “بررسي خشونت فيزيکي نسبت به کارکنان اورژانس 115 دانشگاه علوم پزشکي مازندران و عوامل مرتبط با آن در سال 1398”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 7 (3):147-38. https://doi.org/10.22037/meipm.v7i3.30045.