جلالیان عسکر, سمیعی حمیده, شکری خوبستانی معصومه, و کریمی محمدرضا. 2020. “بررسی اثرات خشک‌سالی و شوری برکیفیت شیمیایی آبخوان دشت زنجان”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 8 (2):129-19. https://doi.org/10.22037/meipm.v8i2.29965.