سرخيل حميد, علوي تبار عليرضا, و شايان فرد پيام. 2020. “روشي نوآورانه به‌منظور شناسايي و کشف عوامل و نشانه هاي وقوع تقلب در مميزي‌هاي سيستم مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 7 (2):105-95. https://doi.org/10.22037/meipm.v7i2.29938.