سلطاندوست ناری سیدمجتبی, و شمس الدینی علیرضا. 2020. “مقايسه امتيازات آزمون هاي غربالگري حرکت عملکردي در پسران فوتباليست نوجوان با و بدون ناهنجاريهاي زانوي ضربدري و پرانتزي”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 8 (3):138-30. https://doi.org/10.22037/meipm.v8i3.29808.