عسکریان علیرضا, میرزا ابراهیم طهرانی مهناز, ساداتي پور سيد محمدتقي, جوزی سیدعلی, و مرندی رضا. 2020. “بررسي نقش متغيرهاي پنهان در توقف استحصال گازترش بر اساس روش تجزيه و تحليل فاکتورهاي انساني و سيستم طبقه بندي و مبتني بر تئوري سلسله مراتب فازي (مطالعه موردي صنعت پالايشگاه گاز)”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 8 (1):57-46. https://doi.org/10.22037/meipm.v8i1.29158.