فاطمی عقدا سید محمود, ساكت علي, صادقی حسین, و فهیمی فر احمد. 2021. “روند يابي پس لرزه هاي بزرگ با هدف کاهش تلفات و مصدومين ناشي از زمين لرزه (مطالعه موردي، زمين لرزه 16 فروردين1396 سفيدسنگ در شمال شرق ايران)”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 9 (2):101-92. https://doi.org/10.22037/iipm.v9i2.29037.