محمدی امین, یوسفی مهدی, ابراهیمی پور حسین, عادل امین, آدینه حسینعلی, و تقی پور علی. 2021. “بررسي اپيدميولوژيک موارد مرگ و مير و آسيب هاي ناشي از حوادث ترافيکي در کودکان و نوجوانان زير 15 سال شهر مشهد در سال 1395”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 9 (1):8-1. https://doi.org/10.22037/meipm.v9i1.28971.