ایزدخواه یاسمین استوار. 2020. “بررسي ديدگاه هاي رانندگان تاکسي شهر تهران براي آگاهي و آمادگي در برابر زلزله”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 8 (1):23-18. https://doi.org/10.22037/meipm.v8i1.28927.