سپهر پروین, جعفری کاشی محمد امین, پیرانی داوود, و رجبی فاطمه. 2020. “بررسي شاخص فعال ايمني و ارتباط آن با رفتارهاي نا ايمن کارکنان صنعت فولاد اسفراين در سال 1397”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 8 (1):17-10. https://doi.org/10.22037/meipm.v8i1.28908.