اخلاقي پيرپشته الهام, کريم علي, و صالحي سهل آبادي علي. 2020. “ارزيابي شيوع اختلالات اسکلتي-عضلاني در بين کارکنان درماني بيمارستان‌هاي منتخب دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي در سال 1397”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 7 (2):77-69. https://doi.org/10.22037/meipm.v7i2.28734.