عليان نژاديشهرزاد, حسنياميرحسام, احمدپناهيهمايون, و برقعيسيد مهدي. 2020. “حذف آنتراسن از محيط‌‌هاي آبي با استفاده از نانوذرات مغناطيسي عامل‌‌دار شده با دندريمر پلي‌آميدوآمين”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 7 (1), 64 - 55. https://doi.org/10.22037/meipm.v7i1.28549.