صادقي بازرگانيهمايون, پور اصغرفرامرز, سوریحمید, بهاریعلی, بختیاریفهیمه, و مغیثیعلیرضا. 2020. “معرفي يک پايگاه اطلاعات علمي و تخصصي در حيطه‌ي ايمني و مصدوميت‌ها”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 7 (1), 43 - 36. https://doi.org/10.22037/meipm.v7i1.28548.