شیریپریوش, سوریحمید, و هاشمی نظریسید سعید. 2020. “بررسي مهم‌ترين عوامل حواس‌پرتي رانندگي عمدي و حساسيت به حواس‌پرتي غيرعمدي مرتبط با سوانح ترافيکي در رانندگان”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 7 (1), 54 - 44. https://doi.org/10.22037/meipm.v7i1.28547.