ناطقی رستمی محمود, و درزی فاطمه. 2020. “شيوع آسيب هاي ناشي از ابزار برنده و پيامدهاي حاصل از آنها در کارکنان بيمارستان هاي استان قم”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 8 (2):64-58. https://doi.org/10.22037/meipm.v8i2.28026.