بخشیاحسان, مظلومیعادل, و حسینیسیدمصطفی. 2019. “بررسي خستگي ذهني و پايايي و روايي ابزار سنجش آن در پرستاران يکي از بيمارستان‌هاي کرمانشاه”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 7 (1), 35 - 29. https://doi.org/10.22037/meipm.v7i1.26774.