نصرا. تبارعلی, باباگلیحسن, و ارقندالناز. 2019. “شناسايي دلايل تصادفات مبتني بر الگوهاي ذهني رانندگان برون‌شهري با استفاده از روش تحليل عاملي”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 7 (1), 28 - 20. https://doi.org/10.22037/meipm.v7i1.26773.