احمدیعلیرضا. 2019. “ضرورت اجرای چک‌لیست سازمان جهانی بهداشت در بیماران ترومایی بخش‌های اورژانس ایران”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 7 (1), 4 - 1. https://doi.org/10.22037/meipm.v7i1.26286.