حسن زادهلیلا, خانی جزنیرضا, غلام نیارضا, و منظمی تهرانیغزاله. 2019. “طراحی پرسشنامه جهت ارزیابی حوادث ناشی از کار در معادن فلزی روباز با رویکرد نقش قوانین و مقررات”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 6 (4), 214 -3. https://doi.org/10.22037/meipm.v6i4.26006.