طاهری مرتضی, میرمعزی مسعود, و صباغی محمدفاضل. 2019. “تأثير ورزش در آب بر تعادل و پيشگيري از سقوط مردان سالمند سالم”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 6 (3):151-44. https://doi.org/10.22037/meipm.v6i3.23993.