مرادی اصل اسلام, ادهم داود, میرزانژاد اصل حافظ, اقبالی هادی, سلیمانزاده حسین, رفیع نژاد جواد, اباذری مالک, و اکبرزاده تاج الدین. 2018. “تحليل مکاني مار گزيدگي در استان اردبيل با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي در سال‌هاي 94-1390”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 6 (2):86-81. https://doi.org/10.22037/meipm.v6i2.23664.