جوان بي‌پروا اکبر, عادل امين, و هوشمند الهه. 2018. “بررسي مصدوميت‌هاي ترومايي در کودکان زير 5 سال مراجعه‌کننده به اورژانس بيمارستان‌هاي دولتي مشهد در سال 1395”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 6 (2):54-49. https://doi.org/10.22037/meipm.v6i2.22153.