حسيني سيد محمدرضا, خراساني زواره داود, و عباسي عليرضا. 2018. “چالش‌ها و راهکارهاي پيش‌گيري از برخورد خودرو با شتر در استان خراسان جنوبي بر اساس يک مطالعه کيفي”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 6 (1):48-43. https://doi.org/10.22037/meipm.v6i1.22148.