کرمپوريان آرزو, خراساني زواره داود, و قميان زهره. 2018. “تقديرگرايي در مراسم اربعين”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 5 (4):184-81. https://doi.org/10.22037/meipm.v5i4.20725.