عزتي پروانه, وزيري مژده, و عدلي فريبا. 2017. “نيازسنجي آموزشي تکنسين‌هاي فوريت‌هاي پزشکي مرکز اورژانس تهران”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 5 (2):119-9. https://doi.org/10.22037/meipm.v5i2.18692.