پورنگ نيما, اسماعيلي فريبا, و رنجبريان محمد. 2017. “به‌کارگيري روش تجزيه‌وتحليل عوامل شکست در ارزيابي مخاطرات آزمايشگاه‌هاي يک پژوهشکده”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 5 (2):108-97. https://doi.org/10.22037/meipm.v5i2.18689.