ياري سعيد. 2017. “ارزيابي مخاطرات بالقوه به روش تجزيه‌وتحليل حالات شکست و اثرات آن‌ها در يک شرکت توليد تجهيزات تهويه مطبوع”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 5 (2):96-89. https://doi.org/10.22037/meipm.v5i2.18688.