ابراهيمي عطري احمد, بهاري فرد رضا, و خوشرفتار يزدي ناهيد. 2017. “تأثير هشت هفته برنامه تمريني پيشگيري از آسيب 11+ فيفا بر پايداري قامتي پوياي پسران فوتباليست نوجوان”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 5 (2):88-79. https://doi.org/10.22037/meipm.v5i2.18686.