شوشتريشهين, عابديمحمدرضا, بهراميمسعود, و سموعيراحله. 2017. “سلامت روان زنان، محور برنامه‌هاي پيشگيرانه در بلايا”. مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 5 (2), 62 - 61. https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/18683.