خراساني زواره داود, و شريفيان سکينه. 2017. “سامانه مراقبت مصدومان حوادث ترافيکي در ايران: ضرورت ارائه تعريف يکسان از «سامانه مراقبت»”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 5 (2):60-59. https://doi.org/10.22037/meipm.v5i2.18682.