شوشتري شهين, عابدي محمدرضا, بهرامي مسعود, و سموعي راحله. 2017. “تبيين روان‌شناختي علل آسيب‌پذيري زنان در بلايا: يک مطالعه کيفي”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 5 (1):58-51. https://doi.org/10.22037/meipm.v5i1.17667.