زارعی احسان, و شمس الدینی لری عباس. 2017. “کیفیت خدمات اورژانس بیمارستان‌های دولتی و خصوصی تهران از دیدگاه بیمار”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 5 (1):8-1. https://doi.org/10.22037/meipm.v5i1.17615.