حسين زادهکاظم, صادقراحله, و دليريسلمان. 2017. “برآورد بار ناشي از سوانح و حوادث ترافيکي”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 4 (4), 253-60. https://doi.org/10.22037/meipm.v4i4.16759.