جعفريمحمدجواد, صابري بهدادسارا, و پوياكيانمصطفي. 2017. “اثر کاهش حجم و فشار کار مخزن پروپان بر پيامد اثر تابش آتش فوراني و آتش ناگهاني”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 4 (4), 245-52. https://doi.org/10.22037/meipm.v4i4.16738.